Servicevoorwaarden

Ready Education Servicevoorwaarden

Versie 1.1 geplaatst en van kracht vanaf mei 2019.

Welkom op de site van Ready Education (de "Site"). Deze Servicevoorwaarden, samen met de Privacyverklaring van Ready Education Inc. zijn wettelijke contracten die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site, van enige mobiele applicatie gemaakt door Ready Education ("App"), en uw toegang tot enige diensten die via de Site of App of beide ("Diensten"). Door toegang tot of gebruik te maken van de Site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden mag u geen gebruik maken van de Site of App of zich toegang verschaffen tot de Dienst. Uw voortgezet gebruik van de Site of enig materiaal of enige diensten die via de Site toegankelijk zijn, na een dergelijke plaatsing of kennisgeving, betekent dat u de wijzigingen aanvaardt. Het gebruik door u van bepaalde Diensten die toegankelijk zijn via de App of Site kan onderhevig zijn aan uw aanvaarding van afzonderlijke overeenkomsten met Ready Education of derde partijen.

Wijzigingen van Voorwaarden.

Ready Education kan van tijd tot tijd elk deel van de Servicevoorwaarden wijzigen door het toevoegen, verwijderen of wijzigen van de inhoud ervan. Deze wijzigingen kunnen zeer dicht na elkaar plaatsvinden, of zeer ver uit elkaar, afhankelijk van de omstandigheden.

Ready Education zal u op de hoogte stellen van de voorgestelde wijziging door het plaatsen van een gewijzigde versie van de Servicevoorwaarden met een nieuw versienummer. Onder het nieuwe versienummer wordt een link naar de vorige versie van de voorwaarden opgenomen. De wijzigingen treden in werking 30 dagen na de datum waarop de gewijzigde versie is bekendgemaakt. Voorafgaand aan die datum blijft de vorige versie van de Servicevoorwaarden van toepassing.

Indien u het niet eens bent met wijzigingen, kunt u de Servicevoorwaarden opzeggen door de toegang tot de Site of het gebruik van de Diensten stop te zetten en de App op elk moment binnen de opzegtermijn van 30 dagen te deïnstalleren. Als de wijziging uw verplichtingen volgens deze Servicevoorwaarden verhoogt, of onze verplichtingen verlaagt, dan kunt u ook opzeggen in de 30 dagen nadat de wijzigingen van kracht worden. Daaraan zijn geen kosten of sancties verbonden. Indien u de App niet de-installeert, en gedurende die tijd geen toegang meer heeft tot de Site en geen gebruik meer maakt van de Diensten, wordt u geacht de voorgestelde wijzigingen te hebben aanvaard.

Licentie en toegang tot de Site.

Ready Education verleent u een beperkte licentie met als enig doel toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van de Site en App. De licentie om de Site en App te gebruiken omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de Site of App; of enig afgeleid gebruik van deze Site of App; of enig gebruik van datamining, robots, API's, scraping, of andere tools of processen voor het verzamelen en extraheren van gegevens. U stemt ermee in de inhoud van de Site of App niet op te slaan in enige vorm, te verspreiden, te verzenden, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te verkopen of anderszins te exploiteren voor enig commercieel doel, of voor enig doel dat verboden is door de toepasselijke wetgeving. Als u een van deze Voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de Site te gebruiken automatisch beëindigd.

Ten behoeve van uw gebruik van de Site, gaat u ermee akkoord om: (a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige gegevens over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier, indien van toepassing, en (b) deze gegevens te onderhouden en bij te werken om ze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden. Indien door u verstrekte gegevens onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, heeft Ready Education het recht uw account te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site te weigeren. U stemt ermee in de Site of het gebruik van of de toegang tot de Site niet door te verkopen of over te dragen.

Aanmaken, toegang, en gebruik van Accounts

Op een bepaald punt in uw gebruik van de Site of App, kan Ready Education vereisen dat u een account aanmaakt. Indien u weigert om een account aan te maken, kan dit uw verdere gebruik van de Site of App of Diensten belemmeren of verhinderen.

Eenmaal aangemaakt, is deze account van u en van u alleen. U mag uw inloggegevens of wachtwoord met niemand anders delen. Indien een derde zich toegang verschaft tot uw account, bent u verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account door die persoon, ongeacht of dit geautoriseerd of ongeautoriseerd is.

Ready Education behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen los van de opschorting of beëindiging van deze Voorwaarden. Accounts kunnen worden opgeschort of beëindigd wegens het niet naleven van deze Voorwaarden, schending van intellectuele eigendomsrechten van derden, schending van privacyrechten van derden, vermeende illegale activiteiten, of indien Ready Education van mening is dat onze account is gecompromitteerd.

Elektronische communicatie.

Wanneer u de App installeert, kunt u elektronische communicatie ontvangen, waaronder elektronische commerciële berichten, hetzij van Ready Education, hetzij van de institutionele sponsor van de App, of van andere gebruikers van de App.  U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming om al deze elektronische communicatie te ontvangen.

Gedrag.

Door de Site of App te gebruiken stemt u ermee in dat u geen van het volgende zult doen:

(1) Beperken of verhinderen van het gebruik en het genot van de Site of App door een andere gebruiker; of

(2) Plaatsen of verzenden van onwettige, frauduleuze, lasterlijke, obscene, pornografische, godslasterlijke, bedreigende, beledigende, haatdragende, aanstootgevende of anderszins verwerpelijke informatie van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transmissies die gedrag vormen of aanmoedigen dat strafbaar is, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de plaatselijke, provinciale, nationale of buitenlandse wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, en de Canadese equivalenten daarvan; of

(3) Plaatsen of verzenden van advertenties, uitnodigingen, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie of het meedoen aan spamming of flooding; of

(4) Plaatsen of doorgeven van informatie of software die een virus, trojaans paard, worm of andere schadelijke component bevat; of

(5) Plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze exploiteren van informatie, software of ander materiaal verkregen via de Site of App voor commerciële doeleinden (anders dan uitdrukkelijk toegestaan door de aanbieder van dergelijke informatie, software of ander materiaal); of

(6) Uploaden, plaatsen, publiceren, overdragen, reproduceren of op enigerlei wijze verspreiden van informatie, software of ander materiaal verkregen via de Site of App dat beschermd is door auteursrecht, of een ander eigendomsrecht, of daarvan afgeleide werken, zonder toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht of de houder van het recht.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Ready Education het recht heeft om de Site van tijd tot tijd elektronisch te controleren en alle informatie openbaar te maken indien dit noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan een wet, voorschrift of ander verzoek van de overheid, om de App of Website goed te beheren, om effectief Diensten te leveren, of om zichzelf, haar abonnees of gebruikers te beschermen. Ready Education zal niet opzettelijk een privé e-mailbericht monitoren of openbaar maken, tenzij de wet dit vereist. Ready Education behoudt zich het recht voor om te weigeren informatie of materiaal te plaatsen of om informatie of materiaal te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, dat, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar, ongewenst, ongepast of in strijd met deze Servicevoorwaarden is.

Feedback.

Ready Education kan u voorzien van een mechanisme om feedback, suggesties en ideeën te geven over haar software en diensten ("Feedback"), als u dat wenst. U gaat ermee akkoord dat Ready Education, naar eigen goeddunken, de Feedback die u aan Ready Education geeft op elke manier kan gebruiken, inclusief in toekomstige aanpassingen van de Site, multimediawerken en/of reclame- en promotiemateriaal dat daarmee verband houdt. U verleent hierbij Ready Education een eeuwigdurende, wereldwijde, volledig overdraagbare, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om de Feedback te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden en weer te geven op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Diensten van derden.

In verband met uw gebruik van de Site kunt u attent worden gemaakt op diensten, producten, aanbiedingen en promoties die door derden, en niet door Ready Education, worden aangeboden. Indien u besluit gebruik te maken van Diensten van Derden, bent u verantwoordelijk voor het doornemen en begrijpen van de algemene voorwaarden die gelden voor Diensten van Derden. U stemt ermee in dat de derde partij, en niet Ready Education, verantwoordelijk is voor de prestaties van de Diensten van Derden.

Websites van derden.

De Site of App kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd ("Websites van Derden"). Dergelijke Websites van Derden vallen niet onder de controle van Ready Education. Ready Education is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Website van Derden of een link in een Website van Derden. Ready Education beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert en doet geen uitspraken met betrekking tot Websites van Derden, en de opname van een link in de App of Site impliceert geen affiliatie, sponsoring, goedkeuring, onderzoek, verificatie of controle door Ready Education van enige informatie opgenomen in een Website van een Derde. In geen geval zal Ready Education verantwoordelijk zijn voor de informatie op dergelijke Websites van Derden of voor uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van dergelijke websites. Toegang tot Websites van derden is op eigen risico, en u erkent dat gekoppelde Websites van Derden gebruiksvoorwaarden en privacybeleid kunnen bevatten die verschillen van die van Ready Education.

Afwijzing van garanties.

DE VOLGENDE ALINEA IS NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN QUEBEC

Uw gebruik van de Site en App, inclusief alle applets, software en inhoud die deze bevatten, is geheel voor uw eigen risico. DE DIENST WORDT GELEVERD "ZOALS HIJ IS", EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN READY EDUCATION, HAAR FILIALEN, LICENTIEGEVERS, DERDE CONTENT- OF SERVICEPROVIDERS, DISTRIBUTEURS, DEALERS EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK "LEVERANCIERS") ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN MET BETREKKING TOT DE SITE, APP, DIENSTEN EN VERWANTE MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN ALLE VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, VERHANDELBAARHEID EN NIET-INBREUK. READY EDUCATION GARANDEERT OF WAARBORGT NIET DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, BRUIKBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, OF KWALITEIT VAN ENIGE INHOUD OP DE SITE, ONGEACHT VAN WIE DIE INHOUD AFKOMSTIG IS. READY EDUCATION GARANDEERT OF WAARBORGT NIET DAT DE SITE VEILIG IS, VRIJ VAN BUGS, VIRUSSEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, OF DAT DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN. U AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT U ALLE RISICO'S DRAAGT DIE VERBONDEN ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DIE INHOUD. READY EDUCATION IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD GEPLAATST OP OF GELINKT AAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD.

Aansprakelijkheidsbeperking.

DE VOLGENDE ALINEA IS NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN QUEBEC.

DE VOLLEDIGE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN READY EDUCATION EN HAAR LEVERANCIERS VOOR ALLE ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD VOOR DE GERELATEERDE DIENSTEN OF INHOUD DIE VAN READY EDUCATION, HAAR GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER OF HAAR DIENSTVERLENERS IS GEKOCHT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN READY EDUCATION EN HAAR LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE MET BETREKKING TOT TELECOMMUNICATIEFOUTEN, VERLIES, CORRUPTIE, BEVEILIGING OF DIEFSTAL VAN GEGEVENS, VIRUSSEN, SPYWARE OF DERGELIJKE, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, STATUUT OF ANDERSZINS, ZELFS ALS READY EDUCATION OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS EEN HIERIN UITEENGEZETTE REMEDIE NIET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL BLIJKT TE HEBBEN VOLDAAN. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEPERKINGEN VAN SCHADEVERGOEDING ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN READY EDUCATION EN U. READY EDUCATION KAN DE DIENST NIET VERLENEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

Beëindiging.

Uw recht op gebruik van of toegang tot de Site kan door Ready Education onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd als u zich niet houdt aan enig deel van de Voorwaarden. Bij beëindiging moet u onmiddellijk de App de-installeren, de toegang tot of het gebruik van de Site staken en ermee instemmen zich niet opnieuw te registreren of anderszins gebruik te maken van de Site of de App of Diensten. Bovendien erkent u dat Ready Education zich het recht voorbehoudt om actie te ondernemen — technisch, juridisch of anderszins — om u de toegang tot de Site te ontzeggen.

Toegang tot de Dienst, Site en App is niet eeuwigdurend gegarandeerd. Ready Education behoudt zich te allen tijde het recht voor naar eigen inzicht, met of zonder voorafgaande kennisgeving, (enig deel van) de Site tijdelijk of permanent aan te passen of op te heffen.

U gaat ermee akkoord Ready Education en zijn leveranciers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw gebruik van de Dienst, Site of App, of een schending van deze Voorwaarden door u of gebruikers van uw account.

Bepaalde bepalingen blijven van kracht na beëindiging of annulering van de Servicevoorwaarden, met inbegrip van de beperking van aansprakelijkheid en de uitsluiting van garanties.

Contactgegevens.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Voorwaarden, of om informatie te verkrijgen over de Site, App, of Diensten, kunt u ons bereiken per post, telefoon, of e-mail via de volgende contactgegevens:

Ready Education Inc.

1259, rue Berri, Suite #700

Montréal, Québec, H2L 4C7

1.877.588.7508

support@readyeducation.com

Diversen.

DE VOLGENDE ALINEA IS NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN QUEBEC

Behoudens wat uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is bepaald, zijn deze Servicevoorwaarden een volledige verklaring van de overeenkomst tussen u en Ready Education, en bepalen zij de volledige aansprakelijkheid van Ready Education en zijn Leveranciers en uw exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site.

DE VOLGENDE ALINEA IS NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN QUEBEC

De Leveranciers, agenten, distributeurs, dealers en werknemers van Ready Education zijn niet gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden, of om enige aanvullende verklaringen, verbintenissen of garanties af te leggen die bindend zijn voor Ready Education. Elke verklaring van afstand van de voorwaarden in deze overeenkomst door Ready Education moet schriftelijk geschieden, ondertekend door een bevoegde functionaris van Ready Education en met uitdrukkelijke vermelding van de toepasselijke bepalingen van de Voorwaarden.

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, dan zal ze gewijzigd en geïnterpreteerd worden om de doelstellingen van die bepaling te bereiken, voor zover dat mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Op de Voorwaarden is het recht van Quebec van toepassing, maar het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. De partijen stemmen hierbij in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de provinciale of federale rechtbanken die zetelen op het eiland Montréal om geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, de App, de Site, of de Diensten.

Koppen dienen uitsluitend voor het gemak, en zullen niet in aanmerking genomen worden bij de interpretatie van deze Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel stelt, elke claim of reden voor actie die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Site of de Voorwaarden moet worden ingediend binnen 1 jaar adat een dergelijke claim of reden voor actie is ontstaan (ongeacht kennis) of voor altijd wordt uitgesloten.

U en Ready Education zijn overeengekomen dat deze Voorwaarden en alle bijbehorende documenten in de Engelse taal worden opgesteld.